Aan medisch specialistische zorg zijn kosten verbonden. Daarmee worden de kosten betaald die de zorginstelling maakt om deze zorg te leveren. Ook de werkzaamheden van de artsen vallen hieronder, bijvoorbeeld medische consulten, toelichting geven op vragen per mail of telefoon, beoordeling of bespreking van uitslagen, een echoscopie of operatieve ingreep. Zodra u een arts bezoekt in een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum, start de medische zorg. Artsen moeten de best passende zorg leveren. De zorgverlening volgt doorgaans de richtlijnen van de beroepsgroep, de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). Voor de verleende zorg ontvangt u een nota, daarop kunt u o.a. zien wanneer welke zorgactiviteiten zijn geweest.

U kunt hier meer informatie vinden over passantentarieven.

Registratie van zorg

De arts legt alle zorgactiviteiten van uw behandeling vast in het medisch dossier. De zorgverlener is verplicht om de geleverde zorg ook te registreren in de landelijke computer. Daarvoor moet de arts een zorgtraject activeren. Een zorgtraject omvat een hoeveelheid zorg die nodig is bij een bepaalde hulpvraag of diagnose bij een patiënt. Binnen een zorgtraject kunnen 1 of meerdere consulten, of aanvullende onderzoeken, ingrepen of uitgebreide uitleg en begeleiding bij het maken van keuzes worden geregistreerd.

Zodra u een afspraak maakt bij de specialist start deze het bijbehorende zorgtraject. Elk zorgtraject heeft een eigen diagnose code en een vaste duur (42, 90 of 120 dagen), en een vast tarief. Het kan zijn dat u met 1 gesprek voldoende geholpen bent, of dat er meer onderzoek nodig is om de diagnose te stellen, of dat u meer uitleg en bedenktijd nodig hebt voordat u met een behandeling start. Bij doorlopende zorg na afloop van een zorgtraject, zal dan een vervolgzorgtraject geactiveerd worden om de zorg verder te registreren.

Declaratie van zorg (zorgnota)

Na afloop van het zorgtraject kan er een nota worden afgeleid die door de landelijke computer op juistheid wordt gecontroleerd. Die nota voldoet aan de wet- en regelgeving voor declaratie van medisch-specialistische zorg. De nota is volledig gespecificeerd: u ziet o.a. de naam van de zorgverlener en zorgvrager, de zorgsoort, het specialisme, de diagnose, behandeldata, start- en einddatum van het zorgtraject, zorgproduct, productcode, zorgactiviteiten en gedeclareerd bedrag.

Deze zorgnota is niet voor elk apart consult opgesteld, het betreft het geheel van zorg die is verleend voor 1 Diagnose-Behandel-Combinatie (DBC) gedurende een vaste periode. De zorgnota krijgt u thuis gestuurd als er geen overeenkomst is tussen de zorgverlener en uw zorgverzekeraar. U zorgt dan zelf voor de betaling van de zorgnota aan de zorgverlener of de zorginstelling.

Afhandeling van de zorgnota

Zodra u de zorgnota doorstuurt naar de zorgverzekeraar, zal deze de vergoeding met u gaan afhandelen. U hebt recht op vergoeding van de zorgkosten met een geldige verwijsbrief van de huisarts, bedrijfsarts, andere medisch specialist of verloskundige. De hoogte van de vergoeding verschilt per polis en per zorgverzekeraar. Ook al betreft het verzekerde zorg kan het toch zijn dat uw zorgverzekeraar deze niet volledig vergoedt en dat u een deel van de kosten moet bijbetalen. In de polis kunt u nalezen welke afspraken uw zorgverzekeraar met u daarover heeft vastgelegd. Wij sturen u na uw aanmelding de DBC-codes en een kostenopgave van zorgtrajecten die het meest van toepassing zijn bij uw hulpvraag. Daarmee kunt u voorafgaand aan uw bezoek aan de FeM-poli, al navraag doen bij de zorgverzekeraar.

Teksten op de zorgnota

Zoals eerder aangegeven is iedere zorgnota volledig gespecificeerd. Met behulp van de Diagnose-Behandel-Combinatie (DBC) wordt aangegeven welke diagnose en behandeling bij de hulpvraag van toepassing zijn. Het tijdpad van het zorgtraject kan bv 6 weken na een ingreep zijn, of 12 weken na een eerste polikliniekbezoek of 16 weken bij een vervolg-DBC. Er staat ook een verklarende algemene beschrijving van de zorg op de nota. Deze teksten komen standaard uit de landelijke computer, wij hebben hierop geen enkele invloed.

Passantentarieven

Wanneer er geen contracten zijn afgesloten met uw zorgverzekeraar, of wanneer u niet in Nederland verzekerd bent, of helemaal geen zorgverzekering heeft brengen wij de zgn passantentarieven in rekening. Een overzicht van deze codes en kosten vindt u hier.

Vragen over de zorgnota?

Het registratie en declaratie systeem dat in Nederland bij wet is ingevoerd kan soms verwarring geven. Als de diagnose en behandeling bijvoorbeeld anders blijken te zijn dan aanvankelijk werd ingeschat, zal de arts alsnog de juiste code moeten invoeren. De arts is immers verplicht om de geleverde zorg correct te registreren. De definitieve code op de zorgnota kan een andere zijn dan u bij uw aanmelding kreeg toegestuurd.

Vragen over de zorgnota kunt u schriftelijk aanbieden, altijd met vermelding van het factuurnummer. U krijgt dan ook schriftelijk terugkoppeling van onze afdeling Financiële Administratie. Over verrekening van het eigen risico en de vergoeding van uw medische kosten kunt u het beste rechtstreeks bij de zorgverzekeraar informeren.

Referenties:

Voor 2015 heeft de FeM-poli het contract met de CZ groep verlengd.

Ook verzekerden van ONVZ kunnen rekenen op vergoeding van hun medische kosten op de FeM-poli

In 2015 zijn door de NZa verdere wijzigingen doorgevoerd in het declaratiesysteem. Zo zijn de maximale doorlooptijden van de DBC’s verkort naar 120 dagen. Deze verkorting van de maximale doorlooptijd van een DBC is bedoeld zodat ziekenhuizen/zorgaanbieders afgesloten zorgtrajecten sneller kunnen declareren. Als de behandeling van een patiënt langer duurt dan 120 dagen wordt een nieuw DBC-zorgproduct geopend.

Voor 2014 heeft de FeM-poli een samenwerkingsovereenkomst  afgesloten met de CZ-groep, te weten CZ Zorg, OHRA en Delta Lloyd. De onderhandelingen met Multizorg voor 2013 en 2014 zijn afgebroken

Voor 2013 heeft de FeM-poli een overeenkomst gesloten met:

1. CZ Groep:

 • CZ Zorg
 • OHRA
 • Delta Lloyd

2. ENO Zorgverzekeraar NV

Stand van zaken betreffende lopende onderhandelingen:

3. Multizorg VRZ zijn vergevorderd, hieronder vallen:

 • DSW Zorgverzekeraar
 • ONVZ Ziektekostenverzekeraar
 • ASR Ziektekostenverzekeringen
 • ENO Zorgverzekeraar NV
 • Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

4. Onderhandelingen met Achmea zijn onderbroken

In 2013 was er geruime tijd ten onrechte op de Achmea website vermeld dat er wel een contract bestond met de FeM-poli. Mocht u hierdoor zijn benadeeld, dan dient u zich tot Zilveren Kruis Achmea te wenden, omdat zij daarvoor de verantwoordelijkheid dragen.

De consulten en behandelingen op de FeM-poli behoren tot de zgn. reguliere zorg die via de basisverzekering voor vergoeding in aanmerking komt. Houdt u daarbij ook rekening met het verplichte eigen risico bedrag. In sommige gevallen is daarnaast ook een eigen bijdrage nodig, dit is afhankelijk van de voorwaarden die de verzekerde in de polis met de verzekeraar is overeengekomen. Overleg zekerheidshalve tevoren met uw ziekte­kosten­verzekeraar of de behandeling op de FeM-poli volledig wordt vergoed. De inhoud van uw polis is niet bekend bij de FeM-poli, en daarom kunnen onze medewerkers u geen exacte opgave doen van de vergoeding door de niet-gecontracteerde zorgverzekeraars.

Voor 2012 heeft de FeM-poli een overeenkomst gesloten met:

1) Achmea | Divisie Zorg & Gezondheid bestaande uit:

De volgende zorgverzekeraars:  

 • Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen NV incl DVZ
 • OZF Achmea Zorgverzekeringen NV
 • Interpolis Zorgverzekeringen NV
 • FBTO Zorgverzekeringen NV
 • Agis Zorgverzekeringen NV mede voor Pro Life en TakeCareNow
 • Avéro Achmea Zorgverzekeringen NV mede voor Nedasco BV, IAK Verzekeringen BV, Aevitae BV, Turien & Co Assuradeuren BV
 • De Friesland Zorgverzekeraar NV

En de volgende ziektekostenverzekeraars voor aanvullende ziektekostenverzekeringen:

 • Achmea Zorgverzekeringen NV
 • OZF Achmea Zorgverzekeringen NV
 • Agis Ziektekostenverzekeringen NV
 • De Friesland Particuliere Ziektekostenverzekeringen NV

2) Zorgverzekeraar CZ/DLG/OHRA bestaande uit:

 • CWM Centrale Zorgverzekeraars groep Zorgverzekeraar UA
 • OWM Centrale Zorgverzekeraars groep Aanvullende Verzekering Zorgverzekeraar UA
 • Delta Lloyd Zorgverzekering NV
 • OHRA Zorgverzekeringen NV
 • OHRA Ziektekostenverzekeringen NV

Overzicht van zorgverzekeraars waarmee de FeM-poli vanaf de start overeenkomsten heeft gesloten

 2006- 2012
Achmea Zorg

2009-2013
CZ/OZ

2009-2011
UVIT

2011-2012
ENO NV

Bij verhindering zonder berichtgeving (tot uiterlijk 24 uur voor de afspraak) worden de kosten van het consult in rekening gebracht. Houdt u er rekening mee dat uw verzekeraar deze kosten niet hoeft te vergoeden.

Klik hier voor meer informatie over het wegblijftarief